Valentine Dozen White Roses

A dozen white Naomi roses tied with eucalyptus and complementary foliage. 

£70.00